Semalt-dan bäş sany SEM strategiýasyny ulanyp, has berk marka habardarlygyny döretmek

Telekeçiler SEM ýa-da SEO strategiýalarynyň çeýe däldigine we size marka habardarlygyny ýokarlandyrmajakdygyna düşünmeli. Munuň sebäbi gözleg algoritmleriniň hemişe üýtgemegidir. Bu üýtgeşmeler bolup geçýärkä, iş her pursatdan peýdalanmalydyr. Bu kompaniýanyň ROI-ni açmagyň ýeke-täk usulydyr. Aşakda “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Igor Gamanenko tarapyndan ýerli SEO hyzmatlaryny gowulandyryp boljak bäş basgançakly amal bar.

1. Söwda edýän amerikalylaryň 54% -i telefon kitaplaryny ulanmakdan internete girmek we harytlar ýa-da hyzmatlar üçin ýerli gözlegleri geçirmekden ýüz öwürdi. Şol sebäpden, ýerli müşderiler bu işiň diregi bolup durýar we eýeler bu pudakdan halas bolmak üçin öz gyzyklanmalaryny kanagatlandyrmaga çalyşmalydyrlar. Muňa mysal hökmünde ahuta ştatyndan Parsons Behle we Latimer hukuk firmalary bolup, müşderilerine web sahypasy arkaly täsir edip biljek iň täze habarlar ýa-da ýerli kanunlar barada täzelenýär. Sahypalaryna traffigi we netijede öz sahypalaryna girdeji getirmek üçin SEM-e baglydyrlar.

2. Lokallaşdyrylan saýtlardan alnan baglanyşyklar we sitatalar, söwda markasynyň habarlylyk kampaniýalaryna gymmatly çeşmeler goşýar. Organiki barlygy, şeýle hem ýerli SEO-dan ugrukdyryş traffigini gowulandyrýarlar. Baglanyşyklaryň we sitatalaryň Google-yň gözleg algoritmi üçin iň ýokary derejeli signallaryň hataryndadygyny bellemek möhümdir. Salgylar, ynamdarlyk sesleri hökmünde çykyş edýär, bu bolsa kompaniýanyň gazanan ynamyndan gelip çykýan SEO-ny güýçlendirýär.

3. PPC tagallalaryňyzyň üstünde duruň. PPC kampaniýasyny ynamly döredip we derrew netijelere garaşyp biljekdigini pikir edýän telekeçileri tapmak adaty bir zat. Google AdWords iň uly ýerli mahabat bazarydyr we islendik ROI-ni görmek üçin bu ugurda hünärmen bolmaly. Bir gezek basmak üçin töleg kampaniýasyny geçirmek, öz markasynyň dogry görkezilmegine garaşýan bolsa, tejribe we düşünmegi talap edýär. Içerki marketing pul tygşytlamaga kömek edýän ýaly bolup biler, ýöne telekeçiler uzak möhletleýin işde iň oňat warianty bolany üçin, PPC etmek üçin hünärmen işe almaly.

4. Suratlar gowy, ýöne hereketli suratlar hasam gowy. Öň kompaniýa bilen işleşen adamlaryň güwänamalaryny ýa-da bir kompaniýanyň nämäni aňladýandygyny görkezýän infografikany ulanyp, bir marka tanamak aňsat. Şeýle-de bolsa, wideolar muny has netijeli ýerine ýetirýärler. Şeýle-de bolsa, şeýle resept maslahatyny, mugt maliýe maslahatyny ýa-da saýtda arzanladyş talonyny nädip almalydygy baradaky teklibi wideoýazga goşmagy ýatdan çykarmaly däldir. Otherwiseogsam, wideo garaşylşy ýaly täsir etmez. “Google” “YouTube” kanalyna köp maýa goýdy we ýerli gözleg bazaryndan ep-esli paý almak isleýän firmalar üçin iň meşhur ýer boldy.

5. Müňýyllyklara bazar. Häzirki wagtda “Millennials” -yň takmynan 86 milliony bar, bu bolsa girdejili ýerdir. Marka halaýan ykjam programmalary arkaly olara ýüz tutmasa, topara girmezligi gaty uly. 2018-nji ýyla çenli ýerli maksatly ykjam mahabatlar mahabatyň umumy çykdajylarynyň ýarysyndan gowragyny tutar.

Iň oňat strategiýa, ýerli SEO hyzmatlaryna bil baglamakdyr we bu ýazgyda agzalan bäş ädim muny amala aşyrmaga we işiň ROI-ni gowulaşdyrmaga kömek eder.

mass gmail